Vertrouwenspersoon

Even voorstellen: De vertrouwenscontactpersoon

“Ik ben Margriet van Mullem en ik ben al vele jaren actief als vrijwilliger binnen het verenigingsleven. Ik ben zelf niet zo sportief aangelegd, maar stap graag recreatief op de fiets. Verder zouden jullie mij kunnen herkennen als de dame die regelmatig tijdens trainingen in de kantine staat en allerlei overig activiteiten in de vereniging onderneemt. Ik ben verbonden aan HRTC DOK daar mijn man en zoon er trainen/trainingen verzorgen.

Ik ben door het bestuur gevraagd om de rol van vertrouwenscontactpersoon op mij te nemen. Ik voel mij daarvoor vereerd, omdat ik het belangrijk vind om een veilig sportklimaat te creëren en te behouden. Het zou dan ook een goede zaak zijn als ik in deze functie, naast het adviseren van het bestuur, niet in actie hoef te komen. In mijn beroep zijn observeren en begeleiden, naast beroepsgeheim, belangrijk. Het voelt voor mij dan ook volstrekt natuurlijk om dit ook in deze functie toe te passen.”

Voor het geval dat er zich wel problemen voordoen in de omgang van mensen is Margriet te bereiken via een eigen e-mailadres: vcp@hrtcdok.nl

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

HRTC DOK vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. Zij wil een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk.

Binnen de vereniging gebeuren heel veel goede zaken. De vereniging is volop in ontwikkeling en velen helpen en werken daaraan mee. Het kan echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt en/of met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan. Het gaat hierbij niet om kleine conflicten of meningsverschillen, die binnen de samenwerking en de omgang met elkaar kunnen ontstaan en daarbinnen ook opgelost zouden moeten kunnen worden.

Het gaat met name om zaken waarbij dat laatste juist moeilijk of onmogelijk is, omdat het om iemand gaat met een speciale positie of rol binnen de vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een trainer, een commissielid of een bestuurslid. Ook gaat het om zaken die zo gevoelig liggen of persoonlijk zijn, dat hiervoor niet de gewone contacten kunnen worden gebruikt.

De vertrouwenscontactpersoon is dan aanspreekbaar voor ondersteuning. Hij/zij biedt een luisterend oor en met hem/haar kunnen, op een vertrouwelijke en onafhankelijke manier, problemen en klachten worden besproken. De  vertrouwenscontactpersoon informeert, indien nodig, over de mogelijke vervolgstappen.

Voor wie?

Alle leden, ouders van leden, begeleiders, trainers en alle vrijwilligers van HRTC DOK kunnen zich wenden tot een vertrouwenscontactpersoon met vragen, opmerkingen, signalen en ervaringen omtrent ongewenst gedrag.

Rol/taken van de vertrouwenscontactpersoon

Het behoort tot de taken van de vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt te zijn. Tot haar/hem kan men zich wenden met vragen, opmerkingen, signalen en ervaringen omtrent ongewenst gedrag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij je afvraagt of iets door de beugel kan, dat je ongewenst gedrag ziet bij andere sporters, dat jou iets overkomt door het gedrag van iemand anders of dat je van dergelijk gedrag beschuldigd wordt. Vertrouwen staat voorop bij het contact met de vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon ondersteunt en begeleidt. Zij/hij beoordeelt slechts de situatie, informeert over de mogelijke vervolgstappen en verwijst het slachtoffer en/of de beklaagde al dan niet door naar een daartoe opgeleide hulpverlener, te weten een van de vertrouwenspersonen van het NOC*NSF of van de daarbij aangesloten sportbonden.

Met de informatie van de vertrouwenscontactpersoon kan het slachtoffer zelf een afgewogen keuze maken. De vertrouwenscontactpersoon adviseert dus niet, maar informeert zoveel mogelijk over de gevolgen van eventuele beslissingen. Daarnaast geeft de vertrouwenscontactpersoon (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur, waarmee gericht en preventief beleid kan worden ontwikkeld op het gebied van de sociale veiligheid.

Status binnen de vereniging

Bij HRTC DOK vervult een lid de functie van vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van de secretaris en maakt in deze functie deel uit van de vereniging.

De rapportages van de vertrouwenscontactpersoon worden altijd vertrouwelijk behandeld. Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenscontactpersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan de secretaris van de vereniging over zijn/haar werkzaamheden.

Ongewenst gedrag

Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij onder ongewenste omgangsvormen verstaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is. Er bestaat een groot grensgebied waarover de meningen uiteenlopen. Wat voor de een een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend bij ongewenst gedrag is dat degene die het als zodanig beleeft, bepaalt of gedrag onwenselijk is.

Vormen van ongewenst gedrag zijn:

 • Seksuele intimidatie
  Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader van de sportsituatie of onze organisatie plaatsvinden en door degene op wie ze zijn gericht als ongewenst worden ervaren. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie). Aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dwang tot seksuele activiteiten door middel van bedreiging of straf, aanranding of verkrachting.
 • Agressie en geweld
  Voorvallen waarbij een persoon psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
 • Treiteren/pesten
  Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen een persoon gericht zijn (afkomstig van een of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden.
 • Discriminatie
  Tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of de burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd).
 • Intimidatie
  Vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar.
 • Andere ongewenste omgangsvormen
  Zoals opmerkingen en gedragingen die als vernederend worden ervaren. Ongepast en aanstootgevend gedrag. Ongewenste omgangsvormen zijn samengevat: uitingen, direct of indirect, in woord, gebaar of afbeelding, die ongewenst zijn dan wel redelijkerwijs als zodanig kunnen worden ervaren door diegene die ermee wordt geconfronteerd.