Preventie- en integriteitsbeleid

Bij HRTC DOK werken we met vrijwilligers en vaak met kwetsbare leden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op zijn plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en blijft voelen. Daarom zijn onderstaande omgangs- en gedragsregels opgesteld. Daarnaast aandacht voor de vertrouwenscontactpersoon en de vrijwilligers.

Kijk voor meer informatie ook eens op de site van HRTC DOK naar de gedragsregels (Gedragsregels – HRTC DOK) tijdens trainingen, wedstrijden (MTB en race), toerfietsen en trainers.

Omgangsregels

Algemene omgangsregels:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen HRTC DOK;
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 • Ik val de ander niet lastig;
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag

Binnen HRTC DOK wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Op basis van recente gebeurtenissen binnen andere sportverenigingen, wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur van HRTC DOK geeft hier invulling aan o.a. door het beleid van NOC*NSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te onderschrijven. Hieronder staan de gedragsregels, die NOC*NSF hanteert. Op de website van NOC*NSF is meer informatie te vinden. Veilige Sport en integriteit van de sportsector – NOCNSF

Gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de tien gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt;
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten;
 • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer;
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen;
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de desbetreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenscontactpersoon

Naast de hierboven opgestelde regels is ook een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon hoort aan en geeft advies, maar geen oplossingen. Iedereen die opmerkingen en/of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand, kan binnen de sportvereniging terecht bij de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenscontactpersoon bij HRTC DOK is mevrouw Margriet van Mullem, zij is te bereiken via vcp@hrtcdok.nl.

Of kijk ook eens op Centrum voor veilige sport: Wil je iets melden of contact met ons opnemen?-Centrum veilige sport Nederland

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen vereniging. Zonder deze belangrijke groep mensen kunnen onze leden niet genieten van alle activiteiten, zoals trainingen, wedstrijden en andere evenementen georganiseerd door HRTC DOK. Uitgangspunt is dat iedereen die HRTC DOK een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden. De kennismaking van de toekomstig vrijwilliger met HRTC DOK kan door een gesprek met een bestuurslid of via een e-mail. Belangrijk in dezen is dat de toekomstig vrijwilliger kennis neemt van dit preventie- en integriteitsbeleid en weet waar dit te vinden is op de website van HRTC DOK.
Daarnaast wordt er een VOG-verklaring aangevraagd. Deze moet iedere drie jaar worden vernieuwd. In onderling overleg kunnen (indien van toepassing) referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de vrijwilliger eerder actief is geweest.